TOP

power point คำอุทาน ม. ๑

คำอุทาน

Read More
TOP

power point คำสันธาน ม.๑

power point คำสันธาน ม.๑

คำสันธาน เป็น ๑ ใน ๗ ชนิดของคำ เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำ คำกับประโยค และ ประโยค กับประโยค สื่อ power point คำสันธาน ประกอบด้วย มาตรฐาน วัตถุประสงค์ ตัวอย่าง และ แบบทดสอบหลังเรียน ใช้สำหรับเสริมความเข้าใจให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

คำสันธาน Powerpointใหม่

Read More
TOP

อีก ๑ รางวัลรักการอ่าน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ให้ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านดีเด่น และเข้ารับรางวัลกับ ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยมีนายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบน ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕ ศึกษานิเทศ แสดงความยินดี

Read More
TOP

รักการอ่าน ไป พิษณุโลก

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ได้รับเกียรติให้นำผลงานการสร้างนิสัยรักการอ่านไปนำเสนอที่จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิไทยรัฐ โดยนำผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่าน เช่น อ่านแล้วคัดลายมือ อ่านแล้วจับใจความ อ่านสื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ในกิจกรรม หนังสือเสี้ยวเดียว น้องน้อยเขียนข่าว หนังสือพิมพ์ผนัง อ่านคำนำไปเขียน แข่งขันการอ่าน เป็นต้น ได้รับความสนใจซักถามความรู้จากผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นผลงานที่เข้าถึงตัวนักเรียน และทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักรักการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างจริงจัง

Read More
TOP

สอน..คำนาม ม.๑

ชนิดของคำ

ในสาระหลักการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีเนื้อหาเรื่อง ชนิดของคำ ซึ่งต้องเรียนคำทั้ง ๗ ชนิด ได้แก่
     ๑. คำนาม
     ๒. คำสรรพนาม
     ๓. คำกริยา
     ๔. คำวิเศษณ์
     ๕. คำสันธาน
     ๖. คำบุพบท
     ๗. คำอุทาน

ได้ผลิด power point เรื่องคำนาม เพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ลองนำไปสอนดูนะคะ

คำนาม ม.๑

 

Read More