TOP

คัดลายมือ

วันภาษาไทยแห่งชาติ กับ โรงเรียนไทยรัฐ ๕

      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) เห็นความสำคัญและตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยอย่างสม่ำเสมอ ได้รณรงค์ให้เด็กอ่านและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อให้ช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ตราบชั่วลูกหลาน
      ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนด้านการเขียนลายมือให้ถูกต้อง โดยใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ของการฝึกคัดลายมือ
     ๑. ฝึกสมาธิ
     ๒. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
     ๓.  ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน และอนุรักษ์ภาษาไทย
วิธีการฝึกทักษะการคัดลายมือ
      ๑. ฝึกทักษะการลากเส้นตามแบบที่กำหนดให้
     ๒. เขียนอักษรตามแบบเส้นประ ทั้งแบบอักษร สระ และวรรณยุกต์
     ๓. เขียนเองโดยมีแบบให้ดู
     ๔. เขียนเองโดยไม่มีแบบ
     ๕. มีกิจกรรมประกวดเสริมกำลังใจบ่อย ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
Comments

Powered by Facebook Comments