อ่าน คิดวเคราะห์ เขียน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์ที่กำหนดให้แล้ววิเคราะห์เรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนดให้

                         สตรี

          สตรีมีสองมือ           ยึดมั่นถือในแก่นสาร
เกลียวเอ็นจักเป็นงาน      มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ
         สตรีมีสองตีน          ไว้ป่ายปีนความใฝ่ฝัน
ยืนหยัดอยู่ร่วมกัน           มิหมายมั่นกินแรงใคร
          สตรีมีดวงตา          เพื่อเสาะหาชีวิตใหม่
มองโลกอย่างกว้างไกล มิใช่คอยชะม้อยชวน
          สตรีมีดวงใจ          เป็นดวงไฟไม่ผันผวน
สร้างสมพลังมวล            ด้วยเธอล้วนก็คือคน
                                         จิระนันท์ พิตรปรีชา
คำถาม
๑.จากบทกลอน ผู้เขียนมีแนวคิดอย่างไร
๒. จากบทกลอน นักเรียนคิดว่า ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นสถานภาพของผู้หญิงในสมัยใด และเพราะเหตุใด
๓. นักเรียนชอบบทกลอนตอนใดมากที่สุด อธิบายเหตุผลประกอบ
๔. นักเรียนได้รับข้อคิดหรือคุณค่าอะไรจากบทกลอนข้างต้น และจะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไร
Comments

Powered by Facebook Comments