แบบฝึกแต่งกลอนสุภาพ

       กลอนสุภาพ(กลอนแปด)
       ครูแกะพบปัญหาการเรียงร้อยถ้อยคำทีี่เป็นเรื่องราว และเป็นระเบียบแบบแผน คือการแต่งคำประพันธ์ ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นควรเขียนคำประพันธ์ประเภทกลอนทุกชนิดได้แล้ว แต่จากการทดสอบนักเรียน ปรากฎว่า นักเรียนใช้คำง่าย ๆ บางคำใช้ไม่ถูกกับความหมายและใช้ึำคำสัมผัสไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนขาดเทคนิดการเขียนกลอนให้ไพเราะ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว จึงสร้างแบบฝึกการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ โดยแบ่งแบบฝึกออกเป็น ๖ ชุด ดังนี้
      ๑. จับสัมผัส     
      ๒. จัดเรียงร้อย
      ๓. ถ้อยคำหวาน
      ๔. สานสำนวน
      ๕. ชวนแต่งกลอน
      ๖. สอนเทคนิด
Comments

Powered by Facebook Comments