กิจกรรมเสริมทักษะการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่อความ

            เป็นการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยพัฒนาจากสาระเพิ่มเติม “สื่อมวลชนศึกษา” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยแยกความยากง่ายตามระดับชั้น คือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ใช้กิจกรรม “น้องน้อยเขียนข่าว”

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ใช้กิจกรรม “หนังสือพิมพ์เสมือน”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓    ใช้กิจกรรม “หนังสือพิมพ์ผนัง”

และจัดตั้งชมรมหนังสือพิมพ์โรงเรียน “ไทยรัฐ..สวัสดี”

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม

๑. เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยให้นักเรียนเตรียมวางแผนการออกไปสัมภาษณ์บุคคลในข่าวที่ตนเองสนใจ

๒. เพื่อฝึกทักษะการเขียนสื่อความ โดยให้นักเรียนเขียนลำดับเหตุการณ์จากการไปสัมภาษณ์บุคคล โดยใช้เทคนิค ๕ W๑ H

๓. เพื่อฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูล สำหรับเขียนข่าวที่อยู่ในความสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยี

            กิจกรรมหนังสือพิมพ์ผนัง ของนักเรียนชั้น ม.๑-๓ โดยได้รับเชิญจากหน่วยงาน กิ่ง ก้าน ใบ ให้ไปร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว เยาวชน ยกพวก D กัน ที่สวนสาธารณ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยมี ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

Comments

Powered by Facebook Comments